Unenseurantalaitteet osa 1: Mitä sinun tulisi tietää unidatasta ja unimittareista

Pietari Nurmi
Dec 29 · 6 min read

Puettavaan teknologiaan perustuvat unenseurantalaitteet ovat selvästi suosituin tapa mitata unta kotioloissa. Käytännössä kaikissa uusissa aktiivisuusrannekkeissa ja älykelloissa on jonkilainen unenseurantatoiminnallisuus. Laitteita on markkinoilla niin paljon, että eri mallien vertailu voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Valmistajat usein kuorruttavat laitteiden tekniset tiedot hienolta kuulostavien termien ja mainospuheen alle, eikä kuluttaja voi aina helposti varmistaa väitteiden todenperäisyyttä. Mitä laitteet oikeasti mittaavat, ja kuinka suuri osa unidatasta on pelkkää arvailua? Miten 29€ mittari eroaa 299€ laitteesta? Tämä kaksiosainen opas auttaa ymmärtämään, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota unidataa tulkittaessa tai unimittarin hankitapäätöstä tehtäessä.

Valitettavasti unimittarimarkkinat ovat täynnä harhaanjohtavaa informaatiota ja pseudotieteellisiä väitteitä. Se ei tarkoita, etteikö mittareista voisi olla paljonkin hyötyä, kunhan osaa erottaa faktat fiktiosta. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että kuluttajille suunnatut unenseurantalaitteet eivät mittaa unta suoraan, vaan erilaisten epäsuorien informaationlähteiden avulla. Mitä laitteet siis oikeasti mittaavat, ja mihin niiden antamat arviot perustuvat?

Mihin unen seuranta perustuu?

Puettava unimittari on käytännössä aina liikeaktiivisuutta rekisteröivä aktigrafi. Siinä on liikettä mittaava kiihtyvyysanturi, joka pitää kirjaa kädenliikkeistäsi päivän ja yön aikana. Kellonajan ja keskimääräisen aktiivisuustasosi perusteella mittari arvioi, mihin aikaan olet todennäköisesti ollut unessa ja milloin valveilla.

Liikedataan perustuvassa unimittauksessa on luonnollisesti puutteensa. Jos istut tai makaat paikallaan ennen nukkumaanmenoa esimerkiksi lukemassa kirjaa tai katsomassa televisiota, mittari saattaa laskea liikkumattomuuden uneksi. Liikedataan perustuva unen seuranta ei välttämättä kuulosta kovin hienostuneelta tai vakuuttavalta, ja siksi laitevalmistajat usein keskittyvät mainospuheissaan tieteellisemmältä kuulostaviin datalähteisiin, kuten sykkeen seurantaan. Todellisuudessa kiihtyvyysanturin mittaama liikedata on siitä huolimatta tärkein yksittäinen informaationlähde kaikissa kuluttajille suunnatuissa puettavissa unimittareissa. Sen avulla voidaan saavuttaa yllättävän tarkkaa tietoa uni-valverytmistä, erityisesti kun arvion tukena käytetään muitakin datalähteitä.

Jopa halvimmissa unenseurantalaitteissa on liikettä mittaavat kiihtyvyysanturit. Jos laitteiden tärkein mittausinstrumentti on käytännössä sama, mikä erottaa kalliin unenseurantalaitteen halvasta rannekkeesta? Datan puolesta kahdella asialla on suurin merkitys: ensinnäkin kuinka monta datalähdettä on käytössä liikemittaksen lisäksi, ja toiseksi kuinka hienostunut ja tarkka laskentaa suorittava algoritmi on.

Muut datalähteet

Vaikka aktiivisuusdata muodostaa unimittausten selkärangan, laitteet käyttävät usein muitakin datalähteitä kompensoidakseen liikemittaukseen liittyviä heikkouksia ja tarkentaakseen uniarviota (tieteessä tätä menetelmää kutsutaan triangulaatioksi). Käytetyt datalähteet ja sensorit riippuvat valmistajasta. Tähän on listattuna yleisimpiä datalähteitä, joita kuluttajille suunnatuista laitteista löytyy.

Sydämen syke

Suurin osa unimittareista mittaa myös unen aikaista sykettä. Vaikka sydämen sykkeestä ei voi suoraan päätellä, onko ihminen unessa vai valveilla, sykkeessä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä uneen monin tavoin. Syke toimii siksi hyvin tarkentavana datalähteenä unen kestoa ja laatua arvioitaessa. (Voit lukea lisää sykkeen ja unen välisestä yhteydestä täältä!) Jotkin kalliimmista laitteista mittaavat myös sydämen sykevälin vaihtelua (eng. heart rate variability, HRV) ja osa jopa hengitystiheyttä (epäsuorasti sydämen toimintaan perustuen). Syke ja sydämen aktivaatio eivät yksin riitä unen mittaamiseen, mutta niistä saatava tieto yhdistettynä muihin datalähteisiin voi olennaisesti tarkentaa unimittausten tarkkuutta. Sykedataa käytetään usein apuna erityisesti unen laadun arvioimisessa.

Ruumiinlämpö

Kehon lämpötila laskee unen aikana, ja ruumiinlämmöstä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää uni-valverytmin arvioimiseen yleisemmällä tasolla. Ruumiinlämmön mittaaminen ei kuitenkaan ole unimittareiden tyypillisimpiä ominaisuuksia, ja sitä hyödyntävät vain jotkin kalliimmista laitteista.

Ympäristötekijät

Jotkut unenseurantalaitteet mittaavat nukkujan lisäksi myös ympäröivää tilaa, esimerkiksi huoneen lämpötilaa, valon määrää tai melutasoa. Esimerkiksi unenseurantasovellukset, jotka toimivat ilman ulkoista mittalaitetta, perustuvat usein juuri ympäristön äänien mittaamiseen älypuhelimen mikrofonin välityksellä (pelkkiin ympäristöääniin perustuva mittaus on luonnollisesti hyvin rajoittunut, eikä sen perusteella voi sanoa unesta paljoakaan).

Miten henkilökohtaiset unenseurantalaitteet eroavat ammattilaisten käyttämistä menetelmistä?

Ammattimaisten unimittausten standardimenetelmä on polysomnografia (PSG). Puettavista unenseurantalaitteista poiketen PSG-mittaus käyttää unirekisteröinnin selkärankana aivosähkökäyrää (EEG), ei niinkään kehon liikkeitä. Mittauksessa monitoroidaan lisäksi monia muita kehon toimintoja, kuten sykettä, silmänliikkeitä ja lihasten aktiivisuutta unen aikana. Henkilökohtaiset unenseurantalaitteet pyrkivät matkimaan joitakin näistä ominaisuuksista, mutta niiden pääsääntöinen toimintaperiaate on täysin eri kuin lääketieteellisessä käytössä olevissa menetelmissä. Vaikka ne kykenevät arvioimaan unta perustasolla, monista unen osa-alueista ei voi saada tarkkaa tietoa ilman aivojen aktiivisuuden mittaamista.

Polysomnografinen mittaus

Missä unenseurantalaitteet ovat hyviä?

Aktiivisuuden mittaamiseen perustuvat unimittarit ovat hyviä havaitsemaan oletko unessa vai valveilla, ja niiden tarkkuus kehittyy jatkuvasti. Ne pystyvät seuraamaan unen kestoa ja uni-valverytmiä, mikä tekee niistä erinomaisia työkaluja esimerkiksi univajeen, unen yhtäjaksoisuuden, sosiaalisen aikaerorasituksen ja unirytmin tasaisuuden arviointiin.

Missä unenseurantalaitteet ovat huonoja?

Lähtökohtaisesti henkilökohtaiset unenseurantalaitteet eivät kykene havaitsemaan univaiheita. Yksikään markkinoilla oleva aktiivisuuden mittaamiseen perustuva laite ei kykene luotettavasti arvioimaan, oletko syvässä, kevyessä vai REM-unessa. Kehon liikkeissä (jossain määrin myös sykkeessä) tapahtuu kyllä muutoksia univaiheiden välillä, mutta yhteys on liian heikko ja epämääräinen, jotta sen avulla voisi tehdä luotettavia arvioita ilman aivojen aktiivisuuden mittaamista. Siitä huolimatta lähes jokainen laitevalmistaja väittää oman unimittarinsa kykenevän seuraamaan univaiheita. Univaiheiden seuraaminen rannekkeen tai sormuksen avulla ei nykyisellään ole mahdollista, joten laitteiden univaihearvioille ei kannata antaa juuri painoarvoa. Ehkä tulevaisuussa aivosähkökäyrän mittaaminen on mahdollista myös kuluttajille suunnatuissa laitteissa, mutta toistaiseksi meidän on tyydyttävä siihen mitä meillä on.

Voiko ‘unipisteisiin’ luottaa?

Unenseurantalaitteet pyrkivät yleensä arvioimaan unen määrän lisäksi myös unen laatua. Tyypillisesti laitteet laskevat jonkinlaisia ‘unipisteitä’, joiden tarkoitus on kertoa, miten levollisesti nukuit edellisenä yönä. Arvion luotettavuus riippuu täysin siitä, miten se on laskettu, ja mitä datalähteitä laskentaan on käytetty.

Jos unipisteet perustuvat pääasiassa yön aikaiseen sykkeeseen, unen yhtäjaksoisuuteen ja nukkumaanmenorytmin tasaisuuteen, arvio voi olla jokseenkin totuudenmukainen. Monet laitteet tuntuvat kuitenkin nojaavan unen laadun arvioinnissa vahvasti univaiheisiin. Univaiheet ovat kyllä vahvasti yhteydessä unen laatuun, mutta kuten jo aiemmin totesimme, univaiheiden havaitseminen ilman aivosähkökäyrän apua on haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Siksi univaiheisiin perustuvat arviot unen laadusta ovat parhaimmillaankin kyseenalaisia ja virhealttiita, elleivät ne perustu ammattimaisin menetelmin toteutettuun unenrekisteröintimittaukseen. Selvitä mihin sinun mittarisi unipistearvio perustuu, ennen kuin luotat siihen sokeasti.

Onko unenseurantalaitteista hyötyä?

Unenseurantalaitteet voivat paljastaa unestasi monia asioita, joista et ole ehkä tulisi muuten tietoiseksi. Ne tarjoavat ikkunan unitottumuksiisi ja voivat auttaa sinua nukkumaan paremmin, kunhan vain osaat tulkita niiden tarjoamaa tietoa oikein. Muista kuitenkin, että unen mittaaminen ei yksin riitä mihinkään. Todellinen muutos lähtee aina sinusta itsestäsi.

Oppitunnin laatinut

Aiheet